logo

A kiszolgáló uticéljára történő lejegyzés és telekalakítási engedélyek, felvonó engedélyek

Adó- és értékbizonyítvány

Adóbevallás építményadóról

Adóbevallás Idegenforgalmi adóról

Adóigazolások

Adónaptár a bejelent(kez)ési, adóbevallási és befizetési határidőkről

Állampolgársági ügyek. Külföldön történő illetve nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötési eljárásai

Anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítványok kiállítása

Ár-és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok

Átmeneti, tartós nevelésbe vétel

Befizetésekkel kapcsolatos kérelem

Bejelenkezés idegenforgalmi adó hatálya alá

Birtokvédelem

Családbafogadás

Családi jogállás rendezése

Családjogi helyzet rendezése: apai elismeréssel, képzelt apával, bírói végzés alapján, örökbefogadás

Egészségüggyel kapcsolatos tájékoztatás

Egészségügyi és statisztikai adatok kezelése

Fakivágások

Fejlesztések, beruházások,felújítások

Fizetéskönnyítési kérelem

Földhaszonbérleti szerződések, állatorvosi ügyek, marhalevél kezelés

Gondnokság

Gyermekeket, tanulókat megillető kedvezmények

Hagyatéki, póthagyatéki eljárás

Hatósági ellenőrzések

Jegyzői igazolások kiadása állami támogatás és lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez

Ideiglenes hatályú intézeti elhelyezés

Helyi vízgazdálkodás (kutak létesítése)

Házasságkötés engedélyezése

Kötelező részvétel az óvodai nevelésben

Közterülethasználati engedélyek kiadása

Közvilágítás

Lakcímigazolványok kiállítása

Lakossági panaszügyek intézése

Méltányossági kérelem

Működési engedély

Névváltoztatási eljárás

Önellenőrzés beszedett idegenforgalmi adóban

Önellenőrzés termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóban

Önkormányzati beruházások és felújítások műszaki előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése

Óvodai és általános iskolai beíratkozás

Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók ellátása

Szabálysértési eljárás

Számadás

Személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére irányuló kérelemek elbírálása

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezetési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeiről

Szülői felügyeleti jog gyakorlása

Tandíj, téritési díj

Tankötelezettség

Telepengedélyezési eljárás, hatósági ellenőrzés

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása

Törzskönyv adataiban beállt változás felvezetése

Tulajdonosváltozás

Vagyoni ügyek

Változás bejelentés gépjárműadóban

Változás bejelentés idegenforgalmi adóban

Védelembe vétel

Zöldterület-fenntartási feladatok

Út-híd fenntartási, üzemeltetési feladatok